AZ „JÁTÉK!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „JÁTÉK!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Vintage Mood Kft. (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 40. A. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-987850; képviseli: Szakonyi Eszter ügyvezető; e-mail cím: [email protected]) (”Szervező és Lebonyolító”).

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

A https://www.facebook.com/vintagebeautybudapest domain alatt található „Vintage Beauty Budapest – az Első Szépészeti Nőintézet” elnevezésű Facebook rajongói oldalon (”Facebook oldal”) elérhető „JÁTÉK!”

  • elnevezésű poszthoz (”Poszt”) hozzászólást tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, és játszik a Posztból elérhető játékkal, továbbá
  • hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. szeptember 10. 10.00 órától 2021. szeptember 12. napján 19 óra 00 percig tart.

 

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

4.1 A Játékosnak a Facebook oldalon a Poszt alatt kommentben meg kell írnia a képeken leírt termék pontos nevét, valamint be kell taggelnie egy ismerősét, aki örülne, ha megnyerhetné ezt a terméket.

Posztszöveg:

„JÁTÉK!

Melyik Vintage Beauty termékre gondoltunk?

Találd ki, hogy a posztképeken leírt állítások mely termékünkre igazak!

A helyes választ írd meg kommentben, valamint tageld be egy szívedhez közel álló ismerősödet!

NYERJETEK!

Nem is akármit!

Tiétek lehet 1-1 darab a legújabb, általunk csak az „Élet vizének” nevezett VOLUMEN SZÉRUM 40+ termékünkből, valamint az ANTI-AGING SZÉRUMUNKBÓL. A kettő együtt használva az általunk ismert leghatásosabb csúcstámadást indítja a ráncok és a megereszkedett, tónusát vesztett bőr ellen!

A válaszokat 2021. szeptember 12. 19.00 óráig várjuk, a sorsolás időpontja 2021. szeptember 13. 12.00 óra. A nyerteseket a poszt alatt kommentben értesítjük, a nyeremények eljuttatását személyesen egyeztetjük a nyertesekkel.”

A Pályázat csak akkor minősül érvényesnek, amennyiben a hozzászólás közvetlenül a 4.2. pontban megadott Poszt alá érkezik a játék időtartama alatt.

4.2 Szervező a Játék teljes időtartama alatt, 2021. szeptember 10. napján 10 óra 00 perctől 2021. szeptember 12. napján 19 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2021. szeptember 13. napján 12 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 2 darab nyertes Játékost sorsol ki a kommentelők közül. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyerik meg. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorolására. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1031 Budapest, Nánási út 40/A.)

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

4.5 Szervező a nyertes Játékosok nevét a sorsolást követően, 2021. szeptember 13. napján legkésőbb 19 óra 00 percig a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban 2 nyertes játékos és az általuk kommentben megjelölt ismerőseik a megfejtésben található termékeket nyerik meg.

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3 Lebonyolító a Nyeremény nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Facebook oldalon a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az [email protected] e-mail címet, melyen a Játékosoknak kell jelentkeznie, hogy a Nyeremény érvényesítésének módját egyeztethessék. A nyertes Játékos a [email protected] e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, az időpontegyeztetéshez szükséges személyes adatokat (teljes név, cím, telefonszám), melyet a Játékos 8 (nyolc) munkanapon belül kötelesek elküldeni a Lebonyolító által kért egyéb adatok megadásával együtt. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény érvényesítésére, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5 A nyertes Játékos a Nyereményt az általa megadott címre történő nyereménykiszállítással érvényesítheti. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény érvényesítése a megbeszélt időpontban megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesznek eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény érvényesítésére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a „Vintage Beauty Budapest – az Első Szépészeti Nőintézet” rajongói oldalon érhetők el.

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • 8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • 8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  • 8.1.3 Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
  • 8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező és Lebonyolító, mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező Adatkezelési nyilvántartási száma:  NAIH 135244/2017.            

 

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1031 Budapest, Nánási út 40/A. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi

Budapest, 2021. szeptember 10.

Vintage Mood Kft.

Szervező